In Iscanu

Sos de Bore Manunta

Cantigos - Poesias - Cultura

Bore Manunta
Antoni Manunta
Zuanne Manunta
Zuanne Pedru Angotzi
Antiogu Milia
In Iscanu est faina de Zuanne Pedru Angotzi in ammentu de su jaju Bore Manunta