In Iscanu

Sos de Bore Manunta

Cantigos - Poesias - Cultura

HOME
Antiogu Milia

Antiogu Milia

Naschidu in Salighera su duos de maju 1987, istudiat economia e finanza in s'Universidade de Casteddu. Amat cun amore profundu sa Sardigna ed est impignadu a muntenner e a dare valore a sas tradissiones.

Est su bassu de su cuncordu "Sas battor culunnas" e ballat in su sotziu chi rappresentat Iscanu. Cultore de musica, sonat in d'unu gruppu rock e faghet cantones sardas a manera noa.

In Iscanu est faina de Zuanne Pedru Angotzi in ammentu de su jaju Bore Manunta