In Iscanu

Sos de Bore Manunta

Cantigos - Poesias - Cultura

HOME
Antoni Manunta

Antoni Manunta

Est naschidu in Iscanu su undighi de bennarzu 1911 e in ie est mortu su vintiunu de martu 1999. Fuit masellaju e coghineri apretziadu.

Improvvisadore e poete a taulinu est istadu puru in cantigos a cuncordu unu bassu arridu, sonadore e attonadu. Balladore de ballu sardu fuit fintzas unu simpaticu brullanu.

 

In Iscanu est faina de Zuanne Pedru Angotzi in ammentu de su jaju Bore Manunta