In Iscanu

Sos de Bore Manunta

Cantigos - Poesias - Cultura

HOME
Zuanne Pedru Angotzi

Zuanne Pedru Angotzi

Est naschidu in Iscanu su deghennoe de Nadale 1947. De professione veterinariu hat trabagliadu in comunes e in sa ASL de Aristanis.

Da una chedda de annos in pensione, sighit como cun passione devota sa cultura sarda e sa campagna.

In Iscanu est faina de Zuanne Pedru Angotzi in ammentu de su jaju Bore Manunta